คลินิกพัฒนาการเด็ก
โรงพยาบาลธนบุรี 2

อาคาร 2 ชั้น 2 โรงพยาบาลธนบุรี 2
43/4 หมู่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

คลินิกส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กแบบองค์รวม ทั้งในเด็กที่มีพัฒนาการปกติและพัฒนาการล่าช้า  หรือเด็กที่มีความต้องการการดูแลพิเศษ รวมทั้งการให้คำปรึกษา แนะนำสำหรับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก เรื่องการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กตามหลักการ DIR/Floortime

  

สอบถามตารางเวลาของนักวิชาชีพและโทรนัดหมายล่วงหน้า
02-448-3856-65 ต่อ 5239 (คลินิกพัฒนาการเด็ก) หรือ
คุณวรรณวิสา  ดีหลี  โทร. 084-524-0062