คลินิกพัฒนาการเด็กนอกเวลา

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม. มหิดล

คลินิกสำหรับเด็กทุกคนทั้งเด็กที่มีพัฒนาการปรกติและล่าช้า หรือ กลุ่มเด็กพิเศษ บริการให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการในเด็กปรกติทั่วไป แนวทางการเลี้ยงดู ส่งเสริมศักยภาพเด็ก ตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ ประเมินพัฒนาการเด็กโดยแพทย์บำบัดและส่งเสริมพัฒนาการโดยนักวิชาชีพสาขาต่างๆ ได้แก่

กุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก

 • ปรึกษาปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการในเด็กปรกติ แนวทางการเลี้ยงดู ส่งเสริมศักยภาพเด็ก
 • ตรวจวินิจฉัยและประเมินพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า, เด็กพิเศษ
  นักจิตวิทยาเด็ก
 • ส่งเสริมส่งเสริมพัฒนาการและปรับพฤติกรรมในกลุ่มเด็กออทิสติก เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กสติปัญญาบกพร่อง
 • ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการ
 • ประเมินและให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

  รูปแบบการให้บริการ
 • ตรวจวินิจฉัยและประเมินพัฒนาการโดยกุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก
 • การบำบัดส่งเสริมพัฒนาการโดยนักวิชาชีพแบบเดี่ยว

  เวลาทำการ
  ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น

  ขั้นตอนการรับบริการ
  1. รับเอกสารด้วยตัวเองที่ชั้น 2 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล (ศาลายา) หรือดาวน์โหลดจากเวปไซต

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งมาที่งานคลินิกเด็กและวัยุร่น โดย 3 วิธี
2.1 ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่

คลินิกเด็กและวัยรุ่น ( ส่ง OPD card)
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

2.2 แฟกซ์มาที่เบอร์ 02-441-0167
2.3 นำส่งด้วยตนเองที่ชั้น 2 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
3. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อนัดหมายวัน เวลา ที่มารับบริการ
4. เมื่อได้วันนัดแล้ว ควรมาให้ตรงกับวันและเวลาที่นัด ในกรณีที่ไม่สามารถมาได้กรุณาโทรมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อ ขอวันนัดใหม่ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่ขอรับบริการแล้ว
5. ติดต่อรับบริการได้ที่งานคลินิกเด็กและวัยรุ่นชั้น 2 และก่อนรับบริการกรุณาชำระค่าบริการได้ที่งานคลินิกเด็กและวัยรุ่นชั้น 2 ห้อง 1207 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันฯ

คำแนะนำเบื้องต้น
1. การเข้ารับบริการผู้ปกครองควรมากับเด็กด้วยทั้งคุณพ่อและคุณแม่ หรือท่านใดท่านหนึ่ง


“ความสำคัญในการดูแลเด็ก คือ การเข้าใจและยอมรับ ในความแตกต่างของเด็ก เด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ ความสามารถในการพัฒนาขึ้นกับศักยภาพของเด็กและการส่งเสริมอย่างถูกต้องจากครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด”